Pastoraal beroep onder de loep

Het pastoraat is toch vaak een eenzaam beroep en de onderlinge collegialiteit is daarom van groot belang.

De verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, ligt geheel bij je zelf en kan niet worden afgeschoven op kerkbestuur, bisschop of anderen.

Des te meer reden om goed in de gaten te houden welke taken en verantwoordelijkheden ongewenste werkdruk geven en negatieve energie genereren. Ook een pastor moet aardigheid in zijn werk houden en zich kunnen opladen en niet eindeloos gebukt gaan onder de last van het zaaigoed.
Dergelijke thema’s kwamen voorbij tijdens de Provinciale Synode in de inleiding van Willem Putman, (op de foto links) supervisor en werkzaam bij de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, locatie Utrecht, en werden bevestigd in de daarop volgende groepsgesprekken.

De pastores zullen het uitwisselen van persoonlijke verhalen en ervaringen de komende tijd nog eens dunnetjes overdoen binnen de regionale pastoresteams op basis van een samenvatting van gisteren.

Tijdens de Provinciale Synode, die gisteren in Amersfoort werd gehouden, werd door de studiesecretaris voor catechese en jeugdpastoraat melding gemaakt van een catechesedag op 7 juni in Hilversum. De dag wordt als een soort slotdag van het seizoen gezien en is dus bedoeld voor de jongelui, die dit jaar catechese volgen. Meer informatie komt spoedig beschikbaar.

De synode van de geestelijken zou ondenkbaar zijn zonder liturgische onderwerpen. Ditmaal kwam de Commissie voor de Liturgie met wat eerste ontwerpen voor een eucharistisch gebed voor vieringen met kinderen, teksten voor de gedachtenis van overledenen en een voorstel voor de tekst van de zegening van levensverbintenissen van personen van hetzelfde geslacht. Uit de commentaren bleek wel dat er door de geestelijken op heel verschillende manieren tegen liturgische teksten wordt aangekeken. De een hecht er sterk aan dat in alle parochies dezelfde herkenbare teksten worden gebruikt, terwijl een ander, met een pleidooi voor een levende liturgie, meer wil inspelen op de context waarbinnen een tekst wordt gebruikt. Dat alleen al is voldoende stof voor een liturgische studiedag, zo werd geconstateerd.

Het aanbod van de emeriti geestelijken om te helpen voorzien in de vacatures in de vertegenwoording naar de grote synode, werd met bijna algemene stemmen van harte aanvaard.

De geestelijken in vergadering
In vergadering

Foto’s: Rudolf Scheltinga
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 mei 2008