Awards uitgereikt bij start Actie Kerkbalans 2009

Met het uitreiken van vijf Kerkbalans Awards is donderdag 15 januari in Utrecht de Actie Kerkbalans 2009 van start gegaan. De Awards werden uitgereikt aan mensen die zich afgelopen jaar bijzonder hebben ingezet voor de werving van inkomsten voor lokale kerken. De stimuleringsprijzen werden door bisschop Van Burgsteden (RKK), dominee Plaisier (PKN) en bisschop Vercammen (OKK) uitgereikt aan kerkelijke vrijwilligers uit Amsterdam, Eindhoven, Oost-Souburg, Oudorp/Sint Pancras en Ulicoten.

De Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van vijf christelijke kerkgenootschappen om aandacht te vragen voor de financiële situatie van de kerken. Die zijn voor hun inkomsten nagenoeg geheel afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen van gelovigen. De Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De kerken voeren gezamenlijk campagne voor Kerkbalans, maar de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten. De actie loopt dit jaar van 18 januari tot en met 1 februari.

Tijdens de startbijeenkomst in Utrecht werden de inkomsten uit zogeheten ‘levend geld’ (kerkbijdragen, collectes, etc.) van de kerken gepresenteerd. De inkomsten zijn in 2007 en 2008 met twee procent gestegen. In de Oud-Katholieke Kerk zelfs met negen procent. Volgens de kerken is dit het positieve gevolg van het project Kerkbalans Nieuwe Stijl, dat enkele jaren geleden werd ingezet. Lokale kerken worden daarbij gemotiveerd om hun leden actiever te benaderen om de kerk financieel te ondersteunen. Ook worden in het kader van dit project mensen die iets verder van de kerk afstaan om een bijdrage gevraagd. Hoewel het project volgend jaar pas officieel wordt geëvalueerd, zijn de eerste resultaten nu al positief te noemen.

Kerken waardevol
Met de Actie Kerkbalans willen de kerken niet alleen inkomsten genereren, maar de samenleving ook duidelijk maken welke waarden de kerken vertegenwoordigen. “Wanneer de kerken in Nederland zouden verdwijnen, zou dat een groot geestelijk gat slaan. Bovendien zou het ook het einde betekenen van een belangrijk deel van de sociale opvang en het diaconale werk in ons land.” Zo zei ds. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland tijdens de startbijeenkomst. Volgens Plaisier bedienen de kerken een veel bredere groep mensen dan alleen hun eigen achterban. Hij verwees daarvoor naar enkele recente onderzoeken, waaruit gebleken is dat de kerken op tal van sociale terreinen actief zijn en daarbij de overheid veel geld besparen.

Volgens Plaisier vervullen de kerken een rol in de Nederlandse samenleving die niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd hebben de kerken wel geld nodig om hun werk te kunnen doen. “Juist in een tijd waarin het economisch minder goed gaat, blijkt welke dingen in het leven echt van waarde zijn. Er zijn waarden, die niet omgerekend kunnen worden in geld. Geluk, liefde, geborgenheid, kracht, troost, inspiratie zijn kostbare ijkpunten in het leven en ze zijn met geen goud te betalen! De kerk is de plaats waar al deze waarden samenkomen.” 

WE Collect
Tijdens de startbijeenkomst werd ook het project WEcollect.nl gepresenteerd. Dit is een pilotproject van JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, in samenwerking met Kerkbalans en wil jongeren stimuleren om geld te werven voor het plaatselijk jeugdwerk. Deze maand starten op diverse plekken in het land pilots. Meer informatie daarover is te vinden op: www.wecollect.nl

Meer informatie over de Actie Kerkbalans is te vinden op de website: www.kerkbalans.nl.

Bron: persbericht ICG
Amersfoort. Bisschoppelijk Bureau, 15 januari 2009