Besluit van de Paus valt slecht bij oud-katholieke bisschoppen

De Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht heeft tijdens de jaarlijkse zitting, deze week in Karlik-Tsjechië,  de volgende verklaring uitgegeven:

Met ontsteltenis en onbegrip heeft de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie het bericht vernomen dat Paus Benedictus XIV de excommunicatie van de vier bisschoppen, die tot de beweging van Lefèbre behoren, heeft opgeheven. Daarmee wordt duidelijk een weg ingeslagen, die terug voert achter de hervormingen en de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie. Hervormingen, die zo van harte werden begroet van oud-katholieke zijde. De oud-katholieke bisschoppen denken daarbij in het bijzonder aan de erkenning van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid.

Bovendien vervult het ons met schaamte en treurnis, dat een van de vier bisschoppen de holocaust ontkent. Daarmee geeft de Paus, wiens stem toch als een zwaarwegende stem van de christenheid wordt gezien, een verwoestend signaal af van minachting voor het leed, dat is geschied. Met deze pauselijke stellingname wordt ook de hoopvol begonnen joods-christelijke dialoog ernstig belemmerd.

Karlik/Tschechien, 29. Januar 2009

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 januari 2009