Kerkbalans van start

De inkomsten over 2009 van de kerken die meedoen aan de actie Kerkbalans blijven grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. De uitgaven nemen toe, vooral door steeds hogere uitgaven aan gebouwen. Zo werd vandaag bekend gemaakt tijdens de startbijeenkomst in Utrecht van de actie Kerkbalans.
Voor het eerst is ook de waarde van de sociale en culturele activiteiten van de plaatselijke gemeenten en parochies berekend. De maatschappelijke bijdrage van deze activiteiten aan de Nederlandse samenleving door de plaatselijke kerkgemeenschappen kan jaarlijks worden berekend op minimaal 400 miljoen euro.

Inkomsten blijven gelijk, uitgaven stijgen
De inkomsten van de deelnemende kerkgenootschappen zijn in het voorgaande jaar gelijk gebleven aan het jaar daarvoor. Een opmerkelijk feit gelet op de wereldwijde crisis die ook aan veel fondsenwervende acties niet voorbij is gegaan.
Wel was er een lichte daling te zien van het aantal mensen  dat een bijdrage aan de kerken overmaakte. Daar staat tegenover dat de bijdragen per lid licht stijgen. Een tendens die zich al enige jaren voordoet.
Bij de vergelijkingen van de cijfers gaat het om de definitieve getallen over 2008 en een voorlopige schatting over die van 2009.

Kerk van grote maatschappelijke waarde
Tegelijk met de bekendmaking van de financiële cijfers werd het Kaski-onderzoek “De kerk telt” gepresenteerd over de maatschappelijke waarde van parochies en gemeenten.
De in dit rapport genoemde cijfers over de sociale en culturele waarde geven de onmisbare rol aan van parochies en gemeenten in Nederland. Zo worden ten behoeve van sociale activiteiten jaarlijks 1.390.000 mensen (een of meerdere keren) bereikt. Denk hierbij aan ouderen- en ziekenbezoek, rouwverwerking, noodhulpverlening, jeugd- en jongerenwerk, bijeenkomsten met andere godsdiensten en gezamenlijke maaltijden. Om al dit werk uit te kunnen voeren beschikken de kerken over een groot vrijwilligersapparaat van ongeveer 175.000 mensen. Als je deze activiteiten omrekent naar een economische waarde komt de sociale bijdrage van parochies en gemeenten uit op 325 miljoen euro jaarlijks.
Tellen we daar de culturele waarde nog bij op, zoals onderhoud aan gebouwen uit eigen middelen, organisatie van allerlei sociale en culturele activiteiten dan is de maatschappelijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving door parochies en gemeenten minimaal 400 mil-joen euro.

Startbijeenkomst
De cijfers van kerkbalans en Kaski-rapport werden dit jaar gepresenteerd tijdens een startbijeenkomst in de Jacobikerk te Utrecht. Hier werden enkele voorbeelden gepresenteerd van  maatschappelijke en sociale activiteiten door plaatselijke kerken. Ook was er een discussie tussen de Bisschop van Groningen, mgr. De Korte, de preses van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Verhoeff, jongerenwerker de heer J. Schelling en de directeur van het Kaski de heer T. Bernts. Tijdens de bijeenkomst werden ook de jaarlijkse Kerkbalans awards uitgereikt. Het koor van de kathedrale Koorschool uit Utrecht zorgde voor de muzikale noot van de bijeenkomst.

Kerkbalans
De actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervingsactie van Nederland en is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De kerken voeren gezamenlijk campagne voor Kerkbalans, maar de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten. Dit  jaar wordt deze actie gevoerd onder de titel ‘De kerk is van blijvende waarde’.

 

Bron: Kerkbalans
Foto’s: Biss. Bureau
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2010