Jong volwassenen moeten meer pieken!

‘Er moet tegenwoordig meer gepiekt worden binnen een korte tijd, en op verschillende gebieden: werk, kinderen, vrije tijd, vrienden, familie, sport, inrichting, kleding, en ga zo maar door. Er is van alles mogelijk, mede dankzij de economische welvaart. En het moet vooral ook leuk zijn’.
Dat zegt Suzanne Groote, kerkelijk werker in de PKN-gemeente in Zuidwolde (Drente) in de nieuwe uitgave van de Raad van Kerken over de plaats van jongvolwassenen in de kerk. Naast een algemene analyse van de betrokkenheid van de leeftijd 20 tot 35 jaar bij de kerk staan er in het boekwerk allerlei praktische tips en gespreksvragen.
De uitgave ‘Een nieuwe generatie over geloof en spiritualiteit’ is daarmee niet alleen een bezinningsboek, maar ook een werkboek. Het boek telt 48 pagina’s. De ondertitel luidt: ‘Een strategische benadering van 20-35 jarigen in relatie tot hun plaats in kerken en oecumene’. Het is voor € 4,50 te bestellen bij het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort (rvk@raadvankerken.nl).
De uitgave sluit aan bij het beleid van de Raad, waarin de laatste jaren extra aandacht wordt gegeven aan jongvolwassenen. De kerkelijke participatie van de leeftijdgroep van 20-35 jaar ligt al gauw vijf procent tot tien procent lager dan de kerkelijke participatie van oudere leeftijdgroepen. De kerk heeft omgekeerd ook weinig specifieke programma’s voor de mensen die aan hun derde levensdecennium zijn begonnen, zegt het boek. ‘Men gaat er vanuit dat de leeftijdsgroep als vanzelf instroomt in het algemene programma waar ook oudere mensen op intekenen’. De Raad wil met de uitgave een bezinning binnen de kerken stimuleren.
De uitgave is bedoeld voor kerkenraden, parochiebesturen, raden van kerken en (andere) beleidsmakers binnen de kerken, gemeenten en parochies. Het doel is onderdelen van de problematiek bespreekbaar te maken in eigen kring. Beleidsmakers kunnen overwegen het eigen beleid bij te stellen of ideeën opdoen voor uitwerkingen in het kader van gemeente- en parochieopbouw. Jongvolwassenen zelf kunnen de tekst natuurlijk ook lezen en als opstap gebruiken voor een gesprek over specifieke verwachtingen die ze als leeftijdsgroep hebben ten aanzien van het kerkelijke leven.
De tekst is tot stand gekomen op basis van inbreng van jongvolwassenen. In enkele interviews is het materiaal verder geconcretiseerd. Daarnaast zijn er miniatuurtjes en visies in de tekst geplaatst met prikkelende suggesties en waarnemingen.
Uit interviews met dertigers komt naar voren dat zij het prettig vinden om over zingeving te praten gekoppeld aan de ervaringswereld. Velen vinden het ook nuttig om dat in groepsverband te doen. Suzanne Groote, kerkelijk werker in een PKN-gemeente in Zuidwolde (Drente) vertelt daarover in de uitgave naar aanleiding van het project voor 30- tot 40-jarigen waarvoor ze is aangesteld vanuit de IKON en de PKN. Dertigers, vertelt ze, hebben te maken met een hectische periode in hun leven.
Fred Omvlee, geestelijk verzorger in de krijgsmacht sluit daarop aan: ‘De kerk moet beseffen dat ze tijdconcurrent is van (sport)clubs, internet en school en werk. Wil ze een plaats hebben in het drukke leven van mensen tussen 20-35 dan zal ze bij hun behoeftes en levensstijl moeten aansluiten’. Hij pleit voor een principieel open houding. ‘Durf juist ook te verwijzen naar de andere kerkgenootschappen of religies in je omgeving, over de muren heen. Je moet niet alles zelf willen aanbieden’.
GertPaul van der Vlies van de studentenorganisatie Navigators noemt het netwerken van belang. Als praktische tip bij zijn bijdrage staat: ‘Wees vindbaar en benaderbaar op het internet. Vraag niet om een levenslange aansluiting, maar bied overzichtelijke programma’s waar men kan in- en uitstappen. Sluit aan bij lokale, maatschappelijke evenementen en populaire cultuur, wees zichtbaar’.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 juli 2010