Oliewijdingen in de Goede Week

Haarlem: de oliewijding voor het bisdom Haarlem vindt plaats in de kathedrale kerk van H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem op maandag 18 april 2011.
De dienst begint om 19.30 uur.

Utrecht: voor het Aartsbisdom Utrecht wordt de oliewijding gehouden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht op woensdag 20 april 2011.
De dienst begint eveneens om 19.30 uur.

Op talloze plaatsen in de Bijbel speelt olie een belangrijke rituele rol. In de verhalen van het Oude Testament wordt (olijf-)olie gebruikt om een koning of profeet te ‘zalven’, dat is: onder Gods zegen aan te stellen. En ook in het Nieuwe Testament verwijst de naam ‘Messias’, de eretitel van Jezus, ernaar. Die naam betekent immers ‘gezalfde’. In de katholieke kerk is olie niet weg te denken. Het wordt gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.

Op de woensdagavond van de Goede Week (maar eigenlijk is het dan al Witte Donderdag, want de vooravond telt mee bij de dag) wordt de nieuwe olie van het jaar gezegend. Dat gebeurt per bisdom op één plek: in de kathedraal van de bisschop. (De kathedraal is de thuishaven van de bisschop: de kerk waar – letterlijk – zijn stoel, de ‘kathedra’, staat.)

Daarmee is deze viering een teken van verbondenheid tussen alle parochies in een bisdom. Priesters, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het bisdom komen samen en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen kerk. Bij de wijding staan er grote potten met olie en balsem in de kerk die heerlijk ruiken.

Een ieder is van harte welkom om deze bijzondere diensten bij te wonen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 maart 2011