Master Jutta

Met de nodige flair verdedigde jongerenpastor Jutta Eilander op donderdag 19 juli jl. haar eindscriptie over de internationale dialogen, die de Oud-Katholieke Kerken hebben gevoerd met resp. de Anglicanen, de Oosters-Orthodoxe Kerken en de Rooms-Katholieke Kerk. Zij had de documenten van deze dialogen op vier hoofdonderdelen getoest en vergeleken. Met de titel van haar scriptie: In het verleden behaalde resultaten bieden hoop voor de toekomst, gaf ze aan niet negatief te zijn over verdere ontwikkelingen in de oecumene. Nadat de vragen van de beide examinatoren naar tevredenheid waren beantwoord, kreeg ze haar bul uitgereikt. De faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit Utrecht en onze kerk is weer een master in de theologie rijker. Van harte gefeliciteerd!  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 juli 2012