Nederlandse katholieken op weg naar verzoening

Op vrijdag 9 november 2012 vindt in het Catharijneconvent in Utrecht een bijeenkomst plaats die in het teken staat van ontmoeting tussen rooms-katholieken en oudkatholieken. Hoe goed kennen zij elkaar eigenlijk? Hoe beleven zij het katholieke geloof? En welke antwoorden geven zij op de vragen die de seculiere maatschappij hen stelt?

Gebroken gemeenschap
De katholieke gemeenschap in Nederland is gebroken. Verreweg de meeste Nederlandse katholieken behoren tot de Rooms-Katholieke Kerk, wereldwijd aanwezig en verbonden met de paus in Rome. Slechts een paar duizend katholieken in ons land maken deel uit van de Oudkatholieke Kerk, verbonden met andere nationale katholieke kerken en met de Anglicaanse Gemeenschap.

Verzoening
De breuk van de Nederlandse katholieke gemeenschap dateert uit de 18de eeuw. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw verzetten katholieke theologen veel werk om tot verzoening en genezing te komen om de gebroken gemeenschap te herstellen.

Nieuwe stap
In 2009 werd in dit proces een nieuwe stap gezet: de internationale Rooms-katholieke en Oudkatholieke dialoogcommissie presenteerde het document Kerk en kerkelijke gemeenschap. Daarin kwam men ondanks een aantal blijvende verschillen tot verregaande overeenstemming. In het stuk wordt de bestaande onenigheid gezien als een intern katholiek probleem dat de kenmerken vertoont van een familieruzie. Beide partijen verwoorden welke hindernissen nog genomen moeten worden om tot herstel van de volledige gemeenschap te komen.

Bijeenkomst
Van dit theologische dialoogdocument verscheen vorig jaar een goed toegankelijke publieksversie: Op weg naar verzoening en genezing, geschreven door Geert van Dartel en Ton Scheer. Naar aanleiding van deze publicatie organiseren het Oudkatholiek Seminarie en de Katholieke Vereniging voor Oecumene op 9 november 2012 in het Catharijneconvent in Utrecht een bijeenkomst voor iedereen die een verlangen koestert naar de zichtbare eenheid van de christelijke kerken.

 
Programma:
Inleiding: de bijeenkomst begint op vrijdag 9 november om 13:30 met een gezamenlijk middaggebed in de Vredeskapel van de Catharinakathedraal. De oudkatholieke theoloog Jan Visser opent de bijeenkomst met een inleiding over de geschiedenis van de oudkatholieke/rooms-katholieke dialoog.
Broers: daarna gaan de broers Nico en Marcel Sarot met elkaar in gesprek, de een is oudkatholiek pastoor en docent,  de ander rooms-katholiek diaken en hoogleraar theologie aan de FKT. De gebroeders wisselen met elkaar van gedachten over de lokale en de universele kant van de kerk.
Studenten: na de pauze komen twee jonge katholieken aan het woord over ambt en roeping: de onlangs tot priester gewijde Geoffrey de Jong en oudkatholiek seminarist en jongerenpastor Jutta Eilander.

Bisschoppen: daarna interviewt RKK-presentator Wilfred Kemp de oudkatholieke aartsbisschop Joris Vercammen en de rooms-katholieke bisschop Hans van den Hende [in aanvraag] over de houding van de kerk in de moderne cultuur en samenleving.
Column: de middag wordt rond 16:30 uur op luchtige wijze afgesloten met een column, voorgedragen door verhalenverteller en diaken Rob van Uden.

Opgave, entree en adressen

Opgave bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene: secretariaat@oecumene.nl of telefoon: 030-2326907
Entree: € 10,= door overmaking op ING 801919 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in Utrecht o.v.v. symposium 9 november en adres deelnemer 
Aanbevolen ter voorbereiding: Op weg naar verzoening en genezing, € 5,=
Vredeskapel: St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht
Museum Catharijneconvent: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

Foto: Kardinaal Alfrink en aartsbisschop Rinkel 7, historische ontmoeting in november 1966
Bron: persbericht Ver. voor Oecumene
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 september 2012