Synode bijeen op 22 november

Beleidsplan
Het presidium had de hele middag uitgetrokken om te spreken over het beleid van de komende jaren. In de extra voorjaarssynode van dit jaar werd een start gemaakt met dit beleidsplan en hierbij zouden nu de evaluaties over de afgelopen ‘’groeijaren” worden gevoegd, die door de parochies waren opgesteld.
De evaluatie was in het aartsbisdom uiteindelijk tot stand gekomen in regionaal verband en in het bisdom Haarlem was een bijeenkomst belegd voor pastores, kerkbesturen en leden van de synode. Uit de rapportages kwamen met name de positieve elementen, zoals de gastvrijheid, de aantrekkelijkheid van de liturgievieringen e.d. naar voren en minder de negatieve punten. De bisschop van Haarlem was als voorzitter van het Collegiaal Bestuur met name ook geïnteresseerd of het door het Collegiaal Bestuur gevoerde groeibeleid nu daadwerkelijk resultaat had gehad, maar het antwoord op die vraag bleef wat in de lucht hangen.
Het is de planning om in een gemeenschappelijke bijeenkomst (bestuur en synode) in april volgend jaar de laatste stappen te zetten opdat er in de synode van november 2015 een definitief beleidsplan voor de komende jaren ter tafel ligt. Een beleidsplan dat breed gedragen wordt.

Begroting
Voordat het beleidsplan echter aan de orde kwam, ging er veel aandacht en tijd uit naar de begroting voor 2015. De synode had al een paar jaar dringend verzocht tot een sluitende begroting te komen en de nieuwe thesaurier, Herman Toorman, had dan ook drie alternatieven neergelegd, variërend van een begroting bij ongewijzigd beleid (met een stevig tekort) en twee versies met invoering van een heffing op vermogensgroei en het verhogen van de pastorale heffing van 60 naar 70%. Hoewel de voorzitter van de synode de behandeling uiterst behoedzaam begon met een meningspeiling, kon er uiteindelijk niet aan ontkomen worden een keuze te maken, het bestuur zal volgend jaar toch met een goedgekeurde begroting moeten kunnen werken. Misschien tot verbazing van vele aanwezigen besloot de synode uiteindelijk met een nipte meerderheid (56 stemmen voor, 45 tegen en 23 onthoudingen) tot de zwaarste optie met verhoging van het percentage van de heffing en de invoering van een extra heffing op vermogensgroei. De wil om de begroting sluitend te krijgen was sterker dan de nodige – ook praktische- bezwaren, die tegen deze maatregelen werden ingebracht.
Opvallend was wel dat een mogelijke vierde optie, het bezuinigen op de pastorale formatie, niet bespreekbaar was. Werk aan de winkel dus, voor rekenmeesters en voor de parochies.
Op de begroting werd nog een amendement ingediend door pastoor P.B. Smit om de post voor publiciteit niet te verhogen tot € 50.000,- zoals was voorgesteld, maar te bevriezen op € 27.500,- Dit amendement werd breed gesteund. Pastoor R. Robinson had geconstateerd dat het Biss. Bureau, de Thesaurier en de CFM teveel taken niet op tijd konden volbrengen en diende daarom een motie in om de begrotingscommissie de opdracht te geven tot het vinden van projectmiddelen om 50% uitbreiding van de formatie voor het Bisschoppelijk Bureau mogelijk te maken. Deze motie werd met een meerderheid van stemmen verworpen.

Synode
Al enige tijd wordt er door een gemengde commissie van presidium en bestuur gesproken over de samenstelling en werkwijze van de synode zelf. Pastoor W.B. van der Velde rapporteerde aan de synode over de besprekingen, die er toe zouden kunnen leiden dat er volgend jaar een voorstel ligt om de synode grondig te herzien.

En verder
In het presidium werd mw. C. C. Zomervrucht-Beun als vicevoorzitter herkozen, terwijl mw. J. van Maaren als nieuw lid van het presidium kon worden begroet.
Eerst vrij recent werd bekend dat mw. C. Brouwer zich wegens persoonlijke omstandigheden na zes jaar terug trekt uit het Collegiaal Bestuur. Er ontstaat derhalve een vacature per 1 januari in de vertegenwoordiging van de gelovigen van het aartsbisdom Utrecht in het bestuur. Er wordt naarstig gezocht naar kandidaten. De synode ging ermee akkoord dat een vervulling van de vacature tussentijds per schriftelijke verkiezing wordt geregeld.
De jongeren waren evenals vorige jaren bijeen in een aparte synode, maar namen in de middag wel deel aan de besprekingen over het beleidsplan. Ze rapporteerden bovendien aan de synode welke activiteiten er zoals waren ontplooid in het afgelopen jaar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 november 2014