Collegiaal Bestuur benoemt Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN

Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) heeft in het voorjaar van 2017, naar aanleiding van meldingen van seksueel misbruik binnen haar organisatie, besloten tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. In de daaropvolgende periode heeft het Collegiaal Bestuur, samen met een extern adviseur, gewerkt aan de juiste formulering van de onderzoeksopdracht en zijn de kandidaten gevonden waarmee een onderzoekscommissie gevormd kon worden.

Op 19 oktober jongstleden heeft het Collegiaal Bestuur de heer mr. G.A.M. (Wiel) Stevens benoemd tot voorzitter van de Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN. De heer Stevens vervulde voor zijn pensionering in 2010 diverse functies in de rechterlijke macht, als laatste als president van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Van mei 2011 tot heden is hij als voorzitter verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in Nederland.

Het Collegiaal Bestuur heeft, op voordracht van de voorzitter van de onderzoekscommissie, de volgende personen benoemd als leden van de Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN:

Mw. mr. A.M. Denekamp-Mulder, secretaris

Mw. Denekamp is als juriste gespecialiseerd in klachtrecht. Zij is sinds 2008 betrokken bij de klachtenbehandeling seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en is vanaf 2011 lid van de Klachtencommissie van de RKK.

Mw. drs. L. Erftemeyer, lid
Mw. Erftemeyer is pedagoge met een specialisatie in slachtofferhulp. Zij heeft veel onderzoeks- en beleidservaring en is sinds 2012 lid van de Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK.

Dhr. drs. A.A.M. Oostveen, lid
De heer Oostveen is psychotherapeut en klinisch psycholoog en heeft ruime ervaring in het behandelen van slachtoffers van seksueel geweld en hun naasten. Hij is vanaf 2011 lid geweest van de Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK.

De Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN is werkzaam vanaf 1 november 2017. Het streven is het onderzoek af te ronden voor 1 juni 2018. De haalbaarheid van dit streven zal worden bepaald door de commissie zelf. Uitgangspunt is een onderzoek, waarin kwaliteit prevaleert boven snelheid.

Het doel van het onderzoek is tweeledig en wordt als volgt omschreven:

  • Recht doen aan de slachtoffers.
  • Het voorstellen van maatregelen om in de toekomst seksueel misbruik binnen de OKKN zo veel als mogelijk te voorkomen.

De volledige werkwijze van de Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN is beschreven in een protocol, waaraan de commissie nu voor de laatste details de hand legt. Direct na afronding hiervan zal het protocol beschikbaar gesteld worden voor publicatie (via www.okkn.nl).

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 november 2017