Synode 2017

 

Zaterdag 18 november jongstleden vond de 91e synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaats. In het eerste deel van de ochtend vonden zoals gebruikelijk een aantal verkiezingen plaats. Zo werd de Thesaurier Generaal voor vier jaar herkozen. Verder werd aandacht besteed aan het verslag van het Collegiaal Bestuur aangaande het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Duidelijk werd dat onder leiding van de aangestelde technisch voorzitter goede stappen gezet zijn na de bestuurscrisis eerder dit jaar. De bestuurscrisis destijds had o.a. te maken met verschillen in visie. Een motie om daarom begin 2018 een kerkbreed debat te organiseren rondom de vraag wie en wat we als kerk eigenlijk willen zijn en betekenen werd echter niet aangenomen. Wel werd de strekking ervan ter aanbeveling aan het Collegiaal Bestuur meegegeven en zal de visie op de missie van onze kerk een hoofdagendapunt zijn op de Synode 2018. Het misbruik in de kerk bleef niet ongenoemd en werd na de koffiepauze onderwerp van gesprek.

Mw. dr. Anke Bisschops nam de aanwezigen eerst mee in een korte ontspanningsoefening om na de eerdere besprekingen die ochtend om te kunnen schakelen naar het gesprek over misbruik in de kerk. Na haar inleiding, zij vertelde met grote betrokkenheid over haar werk voor slachtoffers van seksueel misbruik, werd ruimschoots de gelegenheid gegeven om vragen te stellen en te reflecteren. Het werd een open, kritisch en genuanceerd gesprek waarbij ook alle ruimte was voor emoties zoals teleurstelling, boosheid en verdriet. De Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN onder leiding van mr. G.A.M. (Wiel) Stevens, waarvan de leden aanwezig waren, werden voorgesteld. Het streven van de commissie is hun onderzoek begin juni 2018 af te ronden.

Aan het einde van de ochtend ging Aartsbisschop Vercammen voor in de eucharistie en na de uitstekend verzorgde lunch werden het Financiële Verslag 2016 en de Begroting 2018 toegelicht door de Thesaurier Generaal en met instemming van de synode vastgesteld. De kerk heeft dankzij de royale bijdragen van enkele fondsen een aantal jaren de tijd gekregen om te werken aan een plan om een tekort op zijn minst te verminderen maar liever nog weg te werken.

Na de theepauze gingen de synodalen, en ook de aanwezigen op de goed gevulde publieke tribune, met elkaar in gesprek over hun ervaringen met het thema Groene Kerk. Er werden ervaringen en ideeën uitgewisseld die de synodalen mee terug kunnen nemen naar hun parochies om daar (verder) handen en voeten aan dit thema te geven.

Tot slot werd afscheid genomen van deken W.B. van der Velde die acht jaar lid was van het Collegiaal Bestuur, van de leden van het bestuur van het voormalige Pensioenfonds en van een aantal leden van de Commissie Financiën en Materieel (CFM).

We kunnen terugkijken op een goede synode. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan de parochianen van Hilversum die na het vertrek van de beheerder van De Akker de synode in Hilversum opnieuw mogelijk gemaakt hebben.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 november 2017